Dokumenty

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s §117 (Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní tlačiarenských služieb pre KHB

Príloha č.1 k výzve na predkladanie ponúk KHB-tlač

Príloha č.2 Návrh na plnenie kritéria formulár cenovej ponuky pre celý predmet zákazky KHB-tlač

Príloha č.3 Návrh Rámcovej dohody

Príloha č.4 Rámcova dohoda vzor preberacieho protokolu

 

 

Zriaďovacia listina KHB 2020

Schéma organizačnej štruktúry KHB 2020

Organizačný poriadok KHB 2020

Pracovný poriadok KHB 2020

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku KHB 2020

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku KHB 2020

- - -

Kontrakt medzi MK SR a KHB na rok 2022

Dodatok č.2 ku kontraktu medzi MK SR a KHB na rok 2021

- - - 

Kontrakt medzi MK SR a KHB na rok 2021

Dodatok č.1 ku kontraktu medzi MK SR a KHB na rok 2021

- - -

 

Kontrakt medzi MK SR a KHB na rok 2020

Dodatok č.1 ku kontraktu medzi MK SR a KHB na rok 2020

Dodatok č.2 ku kontraktu medzi MK SR a KHB na rok 2020

- - - 

 

Objednávky 2021

Objednávky 2020

- - -

 

Faktúry 2021

Faktúry 2020

- - -

 

Povinne zverejňované zmluvy

- - - 

 

Správy o činnosti a hospodárení samostatnej KHB:

2020

 

Verejné odpočty:

2020

- - -

 

Výročné správy KHB v rámci SNG :

2016

2017 

2018 

2019 

- - - 

 

Smernice :

Smernica č. 1/2020 o úprave pracovného času počas mimoriadne teplých dní

 

- - - 

E-mail „protispoločenská činnosť“ 

Na účely jednotného postupu pri prijímaní, evidovaní, preverovaní a vybavovaní oznámení podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v záujme zosúladenia vnútorného systému vybavovania týchto podaní v zmysle § 10 zákona, Ministerstvo kultúry SR zriadilo e-mail „protispoločenská činnosť“: OZNAMENIE54@culture.gov.sk. Postup MK SR pri prijímaní, evidovaní, preverovaní a vybavovaní oznámení zamestnancov ministerstva podľa uvedeného zákona upravuje zverejnená Smernica MK SR č. 3/2019 o vnútornom systéme vybavovania oznámení zamestnancov MK SR týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti.