Knižnica

Pripravovaný projekt Kunsthalle Bratislava (“KHB”) s názvom KUNSTHALLE KNIŽNICA je zacielený na zriadenie a vybudovanie interdisciplinárne zameranej knižnice, ktorej úlohami bude archivovanie, zostavovanie a katalogizácia knižných titulov so špecializáciou na súčasné umenie. Vytvorenie takto motivovanej edukačnej platformy sleduje dopyt zo strany čitateľov, ktorí majú záujem o hlbšie poznanie súčasného umenia a jeho odbornej reflexie: jej funkciami sú mapovanie, archivácia dokumentačných materiálov výstav a zhromažďovanie lokálnemu a čitateľovi nedostupnej zahraničnej literatúry. Projekt tak svojim vlastným zameraním supluje „medzeru“ medzi aktuálnymi fondovými inštitúciami, ktoré nepokrývajú túto oblasť záujmu. Takto formovaná knižnica bude určená pre slovenských a zahraničných teoretikov, kurátorov súčasného umenia, vizuálnych umelcov, vedeckých pracovníkov a študentov humanitných vied, ale aj širšiu verejnosť. Vybudovanie knižnice v priestoroch Domu umenia má za ciel ponúknuť návštevníkovi nie len edukačný zdroj, ale aj komunitné a živé miesto zdieľania poznatkov o výtvarnom umení fungujúce v nadväznosti na výstavné, edičné a vzdelávacie aktivity KHB.

 

Existencia a zriadenie Kunsthalle Knižnice nachádza svoje opodstatnenie nielen v dopyte výtvarnej obce či širšej komunity domácich a zahraničných študentov a teoretikov, ale aj vo vzťahu k inštitúcii KHB a k jej kľúčovému poslaniu: edukovať, dokumentovať, sprístupňovať a zviditeľňovať súčasné vizuálne umenie. Situovanie knižnice v priestoroch Domu umenia sleduje taktiež cieľ zhodnotiť a posilniť značku KHB a podporiť hlbší záujem o slovenské vizuálne umenie v rámci širšej verejnosti.

 

KHB Knižnica sa vychádzajúc zo zamerania KHB na aktuálne tendencie vo vizuálnom umení bude svojím obsahom primárne špecializovať na vizuálne umenie druhej polovice 20. storočia a prvé desaťročia nového milénia. Budúca databázakníh bude interdisciplinárne formovaná tak, aby rešpektovala koncepčnú a tematickú rôznorodosť súčasného umenia, ktoré dnes svojim záujmom presahuje tradičné oblasti vizuálneho umenia.V kontexte takto nastaveného zamerania Knižnica KHB je našou ambíciou rozšíriť knižný fond o digitálny audiovizuálny materiál (záznamy umeleckých podujatí, archívne materiály umelcov, dokumentácie výstav, atď.). Profilácia knižnice bude rovnako tak zohľadňovať lokálnu a trhovú nedostupnosť knižných titulov.
 

Pre zriadenie KUNSTHALLE KNIŽNICE podnikla KHB doposiaľ nasledovné kroky: 

 

 • V novembri 2019 pripravila východiskovú koncepciu knižnice, jej zameranie a špecializáciu
 • V novembri 2019 pripravila a vypracovala prioritný projekt pre MK SR určený na získanie finančného pokrytia procesu zriadenia
 • V decembri 2019 spustila predbežné plány umiestnenia knižnice v budove Národného osvetového centra
 • V januári 2020 konzultovala odbornú stránku projektu s Mgr. Danou Karulovou (vedúca Knižnice SNG). Témy konzultácie boli nasledovné: katalogizačný systém, finančné zdroje akvizícií, katalogizačné štandardy, spolupráca na procese katalogizácie existujúceho knižného fondu KHB, možnosti personálneho zastrešenia knižnice, definovanie obsahových a programových parametrov knižnice, fungovanie knižnice SNG
 • V januári 2020 konzultovala odbornú stránku projektu s Mgr. Zuzanou Lapitkovou (vedúca Akademickej knižnice VŠVU). Témy konzultácie boli nasledovné: fungovanie akademickej knižnice VŠVU, možnosti a funkcie dostupných katalogizačných systémov, možnosti budúcej vzájomnej spolupráce
 • V januári 2020 podala KHB žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 z BRDS (Bratislavská regionálna dotačná schéma)
 • 7. januára 2020 podala KHB prvú žiadosť o poskytnutie priestorov pre projekt Kunsthalle Knižnica generálnemu riaditeľovi Národného osvetového centra, Ing. JUDr. Michalovi Bartókovi. 
 • 3. februára 2020 bola vypracovaná architektonická štúdia budúcej knižnice, ktorú pripravil Mgr. art Marcel Mališ, Art. D
 • 4. februára 2020 podala KHB druhú žiadosť o poskytnutie priestorov pre projekt Kunsthalle Knižnica pre generálneho riaditeľa Národného osvetového strediska, Ing. JUDr. Michala Bartóka
 • 17. februára 2020 prijala KHB stanovisko generálneho riaditeľa Národného osvetového strediska, Ing. JUDr. Michala Bartóka, v ktorom oznámil, že Národné osvetové centrum „v súčasnosti nedisponuje prebytočnými priestormi, ktoré by nevyužívalo pre vlastnú činnosť“. Žiadosť o poskytnutie priestorov bola tak z kapacitných dôvodov zamietnutá. 
 • 19. mája 2020 podala KHB v podarí tretiu žiadosť o poskytnutie priestorov pre projekt Kunsthalle Knižnica generálnemu riaditeľovi Národného osvetového centra, Mgr. Erikovi Kriššákovi
 • 25. 5. 2020 KHB obdržala odpoveď od generálneho riaditeľa NOC, Mgr. Erika Kriššáka, v ktorej bola zmieňovaná žiadosť o poskytnutie priestoru opäť zamietnutá, a to z kapacitných dôvodov