Komentár Kunsthalle Bratislava k vystúpeniu pani Laššákovej v televízii TA3 dňa 23.05.2019

Úvodom chceme vyjadriť potešenie z tvrdenia pani Laššákovej, ktoré odznelo v diskusii s Petrom Bielikom v televízii TA3, že budúce fungovanie Kunsthalle Bratislava (“KHB”) v budove Domu umenia sa vo vzťahu k naďalej pripravovanému projektu tzv. Kreatívneho centra nijak nemení. Žiaľ, nakoľko nie všetky tvrdenia, ktoré pani Laššáková zverejnila v televíznej diskusii, sú korektné, úplné a pravdivé, dovoľujeme si na ne vecne reagovať nasledovne:

 

Odznelo: Ľubica Laššáková: „Nezmenší sa plocha, Kunsthalle nebude obmedzená týmto projektom. Momentálne má k dispozícii výstavný priestor okolo tisíc štvorcových metrov. Tento výstavný priestor sa v žiadnom prípade ani nejde likvidovať, ani sa nejde zmenšovať, akurát sa možno v istých mesiacoch alebo v istých častiach roka o ten výtvarný priestor podelí možno s niekým iným, to je celá filozofia.“ 

Reakcia KHB: O takomto zámere - zdieľania výstavného priestoru, ktorý je v užívaní KHB, sme k dnešnému dňu neboli ústne ani písomne vyrozumení. KHB dohaduje a zazmluvňuje výstavné projekty minimálne v 1-ročnom predstihu. V záujme kontinuity programu, ako aj dobrého mena zriaďovateľa, by tento zámer mal byť v dostatočnom predstihu otvorene a korektne prediskutovaný. Zároveň, ako sme už uviedli v predchádzajúcich vyjadreniach, takýto prístup “možno v istých mesiacoch” resp. “možno s niekým iným” môže viesť k vážnemu poškodeniu identity budovy ako aj identity a dobrého mena KHB.

 

Odznelo: Ľubica Laššáková: „Ja som bola veľmi rada, že pán primátor hlavného mesta Bratislavy, s ktorým sme sa práve na túto tému rozprávali pred možno mesiacom, už prišiel s veľmi dobrým nápadom, prijal teda veľmi pozitívne túto informáciu, že by v NOC-ke, súčasnej NOC-ke mohlo byť teda aj kreatívne centrum.“

Reakcia KHB: Oficiálny list primátora mesta Bratislava - Matúša Valla k problematike KHB a jej pôsobeniu v Dome umenia, ktorý adresoval pani Laššákovej, nájdete v plnom znení na webe Kunsthalle Bratislava. Obsahom listu je vyjadrená podpora zotrvaniu KHB v historickej budove Domu umenia. Radi by sme preto týmto vyzvali pána primátora Valla, aby potvrdil, či sa stotožňuje s výrokmi pani Laššákovej, nakoľko obsah jeho listu je protichodný jej tvrdeniam.

 

Odznelo: Ľubica Laššáková: „Kunsthalle momentálne patrí pod Slovenskú národnú galériu, tá ju zastrešuje, a z rozpočtu Slovenskej národnej galérie sa vyčleňuje okolo stošesťdesiattisíc eur na čistú umeleckú tvorbu Kunsthalle.“

Reakcia KHB: Aktuálny všeobecný resp. prevádzkový rozpočet, ktorý je v rámci celkového rozpočtu SNG vyčlenený na KHB, je ročne 314.000,- €. Z toho 123.000,- € tvoria mzdy a platy, 44.000,- € sú odvody do poisťovní a zvyšných 147.000,- € sú prostriedky určené na tovary a služby. V týchto 147.000,- € sú zahrnuté bežné mesačné výdavky na nájom uhrádzaný NOC-ke (70.000,- €), na upratovacie služby (11.000,- €), na strážnu službu (11.000,- €), na telekomunikačné služby (5.000,- €), na reklamné služby (1.000,- €), na poštovné (4.000,- €), na výstavný materiál a tvorivé dieľne (5.000,- €) a na zmluvy o dielo a iné zmluvy spojené so službami (36.000,- €). Čiže reálny zostatok na “čistú umeleckú tvorbu Kunsthalle”, o ktorom hovorí pani Laššáková, je v skutočnosti iba 4.000,- €.

 

Odznelo: Ľubica Laššáková: „Keďže sídlia v priestoroch NOC-ky, jednoducho nemajú, nie sú zaťažení problémami, ktoré má správca budovy, takže tieto peniaze skutočne ako môžu užívať pre seba. Keď som sa pýtala, aký finančný obnos by potrebovali, aby dokázali teda samostatne fungovať, dohodli sme sa na sume tristotisíc eur. To bola suma, s ktorou bola komfortná aj pani generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie.“

Reakcia KHB: V početných mediálnych výstupoch, oficiálnych stanoviskách, ako aj počas verejnej diskusie na pôde VŠVU dňa 08.04.2019 odznela potreba navýšenia aktuálneho všeobecného resp. prevádzkového rozpočtu pre KHB o približne 300.000,- €. To znamená, že navýšenie 300.000,- € spolu s aktuálnymi prostriedkami, ktoré sú rovnako na úrovni 300.000,- €, by po osamostatnení KHB ako novej príspevkovej organizácie tvorili všeobecný rozpočet minimálne na úrovni 600.000,- €.

 

Odznelo: Ľubica Laššáková:Nedávno som dostala žiadosť Kunsthalle o osamostatnenie, v ktorej sa ale hovorí o sume sedemstodesaťtisíc eur. Podotýkam, že nepodložená suma, bez nejakých ekonomických analýz, bez toho, čo vlastne za tie peniaze chcú robiť. A dosť ma zarazil aj fakt, že v súčasnosti pracujú s jedenástimi zamestnancami, a ten počet si v rámci osamostatnenia chcú takmer zdvojnásobiť.“

Reakcia KHB: Ako sme už uviedli, rozpočet novej príspevkovej organizácie KHB logicky počíta s výškou aktuálneho príspevku a s navýšením. Ministerstvo kultúry si prostredníctvom SNG od vedenia KHB v tejto veci vyžiadalo návrh rozpočtu vo funkčnej klasifikácii a v tejto podobe aj rozpočet prevzalo dňa 06.05.2019. Žiadna iná požiadavka “nejakých ekonomických analýz” do dnešného dňa z Ministerstva kultúry neprišla. KHB dodnes neobdržala žiadnu reakciu z Ministerstva kultúry k dodaným návrhom, okrem týchto mediálnych výrokov pani Laššákovej.

Celoročný všeobecný resp. prevádzkový rozpočet samostatnej KHB na úrovni 710.000,- € komplexne zohľadňuje nový právny status vznikajúcej organizácie. Zahŕňa všetky predpokladané náklady a potreby spojené so zmenou štatútu, so zmenou organizačnej štruktúry, so zmenou sídla organizácie a jej administratívno-technického zázemia, ktoré momentálne supluje SNG. Je logické, že pri takejto transformácii úseku SNG na novú samostatnú jednotku s právnou subjektivitou dochádza k zvýšeniu finančných nárokov krytia kontraktu. V rámci dodaných materiálov k zámeru osamostatnenia KHB boli odovzdané všetky požadované materiály tak, ako si ich ministerstvo vyžiadalo, a v požadovanom termíne.

 

Odznelo: Ľubica Laššáková: „Takže opäť čísla, na prioritné projekty v roku 2017 žiadali tristodesaťtisíc eur, tristodesaťtisíc eur dostali. V roku 2018 žiadali tristodesaťtisíc eur, tristodesaťtisíc eur dostali. V tomto roku sa objavila v kapitole požiadaviek Slovenskej národnej galérie na prioritné projekty suma päťsto, päťstodesať, päťstodvadsať, päťstotridsaťtisíc eur, ale tak isto bez zdôvodnenia.“

Reakcia KHB: V hrubých číslach, ktoré sa týkajú prioritných projektov, pani Laššáková spojila prioritné projekty SNG a KHB, ktoré boli na rok 2019 žiadané vo výške 180.000,- € na tri prioritné projekty a boli tak ako vždy - riadne a vecne zdôvodnené, podané včas a obsahovo dôsledne vypracované s ohľadom na ich plánovanú programovú náplň (1. Kunsthalle HLAVNÉ VÝSTAVY - 100.000,- € / 2. Kunsthalle LAB a KLUB - 50.000,- € / 3. Kunsthalle DATABÁZA - 30.000,- €). Na rovnaký okruh prioritných projektov, s rovnakým projektovým zameraním, dostala KHB v predchádzajúcom roku od Ministerstva kultúry podporu 95.000,- €, pričom informáciu o výške prioritných projektov mala už v januári. Teraz Ministerstvo kultúry rozhodlo o radikálnom znížení podpory na 15.000,- € bez udania dôvodu a informovalo o tom v máji dňa 13.05.2019.

 

Odznelo: Ľubica Laššáková: „Vrátim sa k tomu, že všetko je o komunikácii. Všetko je o komunikácii, pretože vždy medzi rozumnými ľuďmi sa dá nájsť nejaký ten prienik a dá sa proste spolupracovať. Ak chceme spolupracovať, cestu určite nájdeme. Takto je to v prípade galérie, takto je to v prípade rekonštrukcií mnohých ďalších, ktoré ministerstvo kultúry jednoducho realizuje, pretože ich chce dokončiť a chce realizovať. To znamená, že ak bude otvorená diskusia, samozrejme, veľmi rada prídem.“

Reakcia KHB: V marci 2019 žiadalo vedenie KHB o stretnutie s pani Laššákovovou na tieto 4 navrhované témy: budúcnosť KHB, perspektívy osamostatnenia KHB, prioritné projekty KHB a plán zriadenia tzv. Kreatívneho centra v Dome umenia. Do dnešného dňa sa rokovanie nekonalo a nedostali sme na túto požiadavku žiadnu odpoveď. Žiaľ, na otázky spojené s podporou prioritných projektov nemáme dodnes odpoveď ani z úrovne sekčných šéfov Ministerstva kultúry (boli dotazovaní viacnásobne na osobných stretnutiach, aj písomne). Rovnako pani Laššáková nereflektovala ani na opätovnú výzvu k stretnutiu a diskusii ohľadom procesu osamostatnenia KHB, ktorú jej vedenie galérie ponúklo na osobnom stretnutí počas otvorenia Českého a Slovenského pavilónu v Benátkach. Je nám veľmi ľúto, že pani Laššáková venuje svoju pozornosť problematike výhradne až pod tlakom verejnej mienky a medializácie.

 

Vzhľadom na uvedené početné pokusy o komunikáciu zo strany KHB, na ktoré vedenie Ministerstva kultúry viacnásobne doteraz nereagovalo, považujeme tvrdenia pani Laššákovej o komunikácii a o otvorenom dialógu za vyprázdnené a nedôveryhodné. Z týchto dôvodov sa KHB pridáva k naliehavej žiadosti o riešenie situácie na úrovni predsedu vlády - obracia sa na pána Petra Pellegriniho.

 

Dátum: 
27.5.2019
PrílohaVeľkosť
PDF icon khb_reakcia_na_vyroky_ministerky_na_ta3.pdf399.08 KB