Aktuálne dianie v Kunsthalle Bratislava, alebo aké kroky inštitúcia podníka v boji za samostatnosť (30. 4. 2019)

Účasť ministerky kultúry Slovenskej republiky, Ľubice Laššákovej, na otvorení výstavy Inverzná romantika (4. 4. 2019) okrem iného spustila cyklus procesov, ktoré, pevne veríme, povedú k vytvoreniu samostatnej inštitúcie Kunsthalle Bratislava so sídlom na Námestí SNP č. 12.

 

Pár dní pred otvorením výstavy (1. 4. 2019) sa konalo prvé neverejné stretnutie zástupcov výtvarnej obce Slovenska, v zložení: doc. akad. mal. Blažej Baláž, Mgr. et Mgr. art. Jana Kapelová, ArtD., Mgr. art. Dávid Koronczi, Mgr. Lenka Kukurová, Ph.D., Mgr. art. Róbert Makar, ArtD., prof. Ilona Németh, doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD., Mgr. Lýdia Pribišová, PhD., Mgr. art. Erik Šille , Mgr. art. Maja Štefančíková, doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., Mgr. Nina Vrbanová, PhD. Mgr. Pavol Weiss, ktorí ako zástupcovia výtvarnej a kultúrnej obce Slovenska, inštitúcií, spolkov, odborných platforiem, ako aj jednotlivci a široká verejnosť spoločne žiadajú Ministerstvo kultúry SR o nasledovné:

 

  1. samostatnosť a právnu subjektivitu Kunsthalle Bratislava,
  2. stabilizáciu v priestore Domu umenia na Námestí SNP č. 12 a odovzdanie správy Domu umenia pod Kunsthalle Bratislava,
  3. koncepčné riešenie oblasti kreatívneho priemyslu, ktoré nebude na úkor už existujúcich kultúrnych inštitúcii,
  4. nevyhnutný otvorený a odborný dialóg pred plánovanými zmenami v oblasti umenia a kultúry.

 

Na oficiálnom otvorení výstavy Inverzná romantika v Kunsthalle Bratislava ministerka kultúry Ľ. Laššáková upokojila verejnosť s tvrdením, že MK SR Kunsthalle Bratislava zrušiť neplánuje a pôjde len o rekonštrukciu priestoru, v ktorom sa nachádza. Podľa jej slov by malo byť Kreatívne centrum Bratislava zriadené s ohľadom na už existujúcu inštitúciu Kunsthalle Bratislava. Následne pred divákov predstúpila Jana Kapelová s Jánom Triaškom, ktorí verejnosti predstavili už spomenuté štyri body.

 

Ešte predtým však Kunsthalle Bratislava založila neziskovú občiansko kultúrnu iniciatívu #StojímPriKunsthalle zameranú na podporu myšlienky inštitucionálneho osamostatnenia a priestorovej stabilizácie. K iniciatíve sa medzičasom pripojili rôzne známe osobnosti najmä z oblasti kultúry (umelci, pedagógovia, hudobníci, architekti, občianski aktivisti, študenti, atď.) K Vyhláseniu slovenskej výtvarnej obce sa taktiež pridali významné slovenské i české univerzity, organizácie, či jednotlivci formou petície, ktorú podpísalo už vyše 1300 občanov.

 

Súčasne so vznikom iniciatívy #StojímPriKunsthalle vznikla aj Iniciatíva študentky a študenti VŠVU stoja pri KHB, ktorá ako reakciu na predchádzajúce udalosti  na pôde Vysokej školy výtvarných umení 8. 4. 2019 zorganizovala diskusiu „Ako ďalej s Kunsthalle? Čo s kreatívnymi centrami?“. Diskusie, ktorú moderoval Michal Hvorecký sa zúčastnili Nina Vrbanová, Ľubica Laššáková, Alexandra Kusá, Bohunka Koklesová, Viera Dubačová, Ilona Németh, Zora Jaurová a Michal Bartók. Počas diskusie ministerka kultúry Ľubica Laššáková verejne prehlásila, že podporí vznik samostatnej Kunsthalle.

 

V nadväznosti na verejný prísľub vo veci inštitucionálneho osamostatnenia Kunsthalle Bratislava bola ministerke Ľ. Laššákovej (10. 4. 2019) oficiálne odoslaná Žiadosť o zriadenie štátnej príspevkovej organizácie Kunsthalle Bratislava. Žiadosť obsahovala prvé rámcové propozície inštitúcie ako právnu formu (štátna príspevková organizácia), sídlo (Dom umenia, Nám. SNP č. 12, Bratislava) a očakávaný predpoklad budúceho navýšenia rozpočtu. Návrh na dátum vzniku inštitúcie sa presunul z 1.1.2020 na 1.7.2019, z dôvodu plánovania rozpočtu a podávania prioritných projektov, ktoré sa uskutočňuje vždy na jeseň predošlého roka. Bolo by tým pádom možné pripraviť sa na budúcoročnú plnohodnotnú činnosť inšitúcie. Tento termín je oficiálne možný aj zo zákona, pretože v rovnakom termíne bola Kunsthalle Bratislava delimitovaná pod Slovenskú národnú galériu v roku 2016. V odôvodnených prípadoch je skorší dátum však podmienený súhlasom ministra financií. Kunsthalle Bratislava preto v súčinnosti so Slovenskou národnou galériou pre MK SR práve intenzívne pripravuje vstupné podklady ako ideový zámer vzniku novej organizácie vrátane návrhu predmetu činnosti, návrh organizačnej štruktúry a návrh rozpočtu. Konečný  návrh bude na MK SR zaslaný najneskôr 10. 5. 2019.

 

V spolupráci s Ilonou Németh a Bohunkou Koklesovou sa poverená riaditeľka Kunsthalle Bratislava Nina Vrbanová (15. 4. 2019) stretla s primátorom mesta Bratislava, Matúšom Vallom, čo vyústilo k podpore zo strany hlavného mesta, kedy vyjadrilo symbolickú podporu oficiálnym listom adresovaným MK SR, v ktorom prisľúbilo aktívne zapájanie sa v prípade osamostatnenia KHB.

 

V súčasnej dobe Kunsthalle Bratislava stále nedisponuje informáciami o plánovanom zriadení Kreatívneho centra Bratislava a o rekonštrukcii bodovy Domu umenia. O sprístupnenie infromácii opäť požiadala Jana Kapelová (25. 4. 2019).

 

V boji za osamostatnenie Kunsthalle Bratislava pokračuje aj Iniciatíva študentky a študenti VŠVU stoja pri KHB, ktorá postupne mobilizuje aj študentov z Banskej Bystrice, Košíc a iných miest. Po diskusii, ktorá sa na pôde Vysokel školy výtvarných umení v Bratislave konala 8. 4. 2019 sformulovali otázky, ktoré boli následne položené Alexandre Kusej za Slovenskú národnú galériu, Nine Vrbanovej za Kunsthalle Bratislava, Michalovi Bartókovi za Národne osvetové centrum a Ľubici Laššákovej za MK SR. Taktiež na danú tému pripravuje ďalšie kolá diskusií s najbližším termínom v prvom májovom týždni, kedy je plánované aj prizvanie odborníkov z Ministerstva financií Slovenskej republiky. Ďalej pripravujú rôzne performancie, fotoprojekty, či vyjadrenie podpory v rámcii celoslovenskej akcie počas Noci múzeí a galérií.

 

Kunsthalle Bratislava naďalej pokračuje s iniciatívou #StojímPriKunsthalle, ktorá v letných mesiacoch prekročí hranice samotnej inštitúcie a vstúpi do verejného priestoru vďaka spoločnosti euroAWK, ktorá sa pro bono pripojila k iniciatíve a podporila ju formou billboardov v rámci Bratislavy.

_______________________________

Za pomoc v boji za osamostatnenie Kunsthalle Bratislava a za jej ukotvenie v priestore Domu umenia by sme sa ako inštitúcia chceli nesmierne poďakovať:

-Jane Alexovej z Denníka SME, Jane Močkovej z Denníka N, Vladimíre Gahérovej z Denníka Pravda, Martinovi Chlebovcovi z Televízie Markíza, Antonovi Vydrovi z Týždňa, Andrei Makýšovej z Rádia Devín, Eve Jonisovej z magazínu Klocher, Dagmar Hrubšovej z Televízie TA3, Eme Stanovskej z portálu Startitup.sk, Barbore Bodákovej z Rozhlasu a televízie Slovensko, Ivane Komanickej z blogu Pole, Danielovi Kazankovi z Týždňa, Blažejovi Balážovi, Jane Kapelovej, Dávidovi Koronczimu, Lenke Kukurovej, Róbertovi Makarovi, Ilone Németh, Martinovi Piačekovi, Lýdii Pribišovej, Erikovi Šillemu, Maji Štefančíkovej, Jánovi Triaškovi, Pavlovi Weissovi, Borisovi Némethovi, Matúšovi Lagovi, spoločnosti euroAWK, Beate Jablonskej, Mire Sikorovej-Putišovej, Akadémii umení v Banskej Bystrici, Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach, Akademii výtvarných umění v Prahe, Goetheho inštitútu v Bratislave, Asociácii doktorandov Slovenska, Galérii Médium, Iniciatíve študentky a študenti VŠVU stoja pri KHB, Zore Jaurovej, Bohunke Koklesovej, Viere Dubačovej, Matúšovi Vallovi, Rudolfovi Sikorovi, Borisovi Ondreičkovi, Bohunke Koklesovej, Linde Fintorovej, Marekovi Kubošovi, Petrovi Kalmusovi, Ivanovi Gerátovi, Jozefovi Ondzíkovi, Danielovi Rabinovi, Ivane Mer, Jakubovi Kuchárekovi, Zuzane Pacákovej, Martinovi Knutovi, Martinovi Bajaníkovi, Lucii Tallovej, Magdaléne Vášáryovej, Dane a Oliverovi Kleinertovým, Uršule a Martinovi Žúži, Michalovi Hvoreckému, Braňovi Kováčovi, Ludvikovi Baginovi, Lacovi Oravcovi, Palovi Weissovi, Andrei a Ilja Skočekovým, Olji Triaške Stefanović, Jaroslavovi Pilátovi, Marošovi Hečkovi, Milote Havránkovej, Dorote Sadovskej a Petrovi Barényimu.

PrílohaVeľkosť
PDF icon ts_aktualne_dianie_v_khb.pdf315.36 KB