OBJEKTívne

 

Prvé vydanie

© Slovenské centrum vizuálnych umení, Kunsthalle Bratislava
Bratislava 2019

Editori: Vladimír Beskid, Katarína Trnovská, Nina Vrbanová

Autori textov: Vladimír Beskid, Jana Písaříková, Petr Ingerle

Preklady: John Minahane, Beata Havelská

Jazykové korektúry: Daniela Marsinová

Fotografie: Jakub Jančo
Grafický dizajn: Eva Šimovičová

Tlač: Helbich tiskárna, a. s., Brno

Písmo: Graphic
Papier: Arktika 250g, G Print 130 g

Náklad: 300

 

ISBN 978-80-972754-5-7
Vydané vo februári 2019

 

Kunsthalle Bratislava
Nám. SNP 12, P. O. Box 107
810 00 Bratislava
Slovenská republika / Slovak Republic

www.kunsthallebratislava.sk

 

Za podporu pri realizácii publikácie ďakujeme platforme na podporu umenia collective. 

 

Typ publikácie: 
Katalóg
Cena: 
10€